Obchodní podmínky

1.     Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto Obchodní podmínky užívání portálu BAZU.cz pro obchodníky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává společnost [doplnit], IČ: [doplnit], jako provozovatel portálu BAZU.cz, za účelem úpravy práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Obchodníky, užívajícími Portál k nabízení Zboží.

2.     Registrace Obchodníka

2.1.  K užívání Portálu jsou oprávněni se registrovat Obchodníci, splňující následující podmínky:

2.1.1.    provozují E-shop a mají XML feed (formát CZ standard pro Zbozi.cz nebo Heureka.cz)

2.1.2.   zadávají nabídky ručně na portálu ve svém profilu;

2.2. v případě, že Obchodník provozuje více E-shopů, může na Portál registrovat i více E-shopů. Provozovatel je však oprávněn případné duplicitní E-shopy nebo E-shopy, které za takové považuje, vyřadit.

3.     Základní podmínky XML FEEDu

3.1.  Zboží obsažené v XML FEEDu musí být dostupné na stránkách E-shopu, jednotlivé Zboží musí být uvedeno pouze jednou na samostatných odkazech s unikátní URL adresou, kde lze najít informace o ceně Zboží a k tomuto jednotlivému Zboží odeslat Objednávku. Jednotlivé Zboží v rámci XML FEEDu musí být samostatnou položkou, způsobilou být samostatným předmětem Objednávky, bez nutnosti objednání dalšího zboží či služeb, využití dalších akcí, uplatnění poukazů apod., s výjimkou služby dopravy a zabalení zboží.

3.2.  Informace o Zboží, exportované v rámci XML FEEDu, musí být pravdivé a aktuální a musí se týkat výhradně samotného Zboží, nikoliv propagace E-shopu.

3.3.  Cena Zboží v XML formátu musí být uvedena v korunách českých a být pro Uživatele koncová, tzn. včetně všech autorských, recyklačních a dalších poplatků, se správně uvedeným DPH. V konečné ceně nemusí být zahrnuto pouze poštovné, dopravné a balné, pokud je Obchodník Uživatelům účtuje. Obchodník je povinen udržovat cenu poštovného, dopravného a balného v XML FEEDu neustále aktuální.

3.4.  Zboží obsažené v rámci XML FEEDu musí být v souladu s právním řádem České republiky, zejména se nesmí jednat o:

3.4.1.    zboží, s nímž není Obchodník oprávněn disponovat, nebo které vykazuje jakékoli jiné právní vady;

3.4.2.    dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály;

3.4.3.    zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv);

3.4.4.    zboží určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice resp. hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.

3.4.5.    léčiva

3.4.6.   alkohol.

3.5.  XML FEED může obsahovat pouze Zboží, které je Obchodník schopen Uživateli dodat a u něhož zná alespoň přibližnou dobu dodání. Produkty, o kterých nemá informaci o naskladnění a termínu dodání Uživateli, se v XML FEEDu nesmí nacházet.

3.6.  Informace o dostupnosti Zboží musí být uvedena pravdivě. Obchodník je povinen v příslušné sekci XML FEEDu uvádět veškeré informace, které mohou mít vliv na dodání Zboží Uživateli. Obchodník není oprávněn uvádět některé informace mající vliv na dodání Zboží pouze na stránkách E-shopu, bez jejich uvedení v rámci XML FEEDu.

4.     Práva a povinnosti Obchodníka

4.1.  Komunikace s Portálem

4.1.1.    Na základě registrace na Portál ve smyslu čl. 2. těchto Obchodních podmínek je Obchodníkovi, splňujícímu výše uvedené podmínky, poskytnut přístup do administračního rozhraní Portálu, v rámci něhož může spravovat své identifikační údaje v rámci uživatelského profilu a další nastavení. 

4.2.  Odpovědnost Obchodníka za obsah

4.2.1.    Odpovědnost Obchodníka za obsah, exportovaný prostřednictvím XML FEEDu na Portál, se řídí platnými zákony ČR a nesmí porušovat tyto podmínky.

4.2.2.    Obchodník bere na vědomí, že většina Uživatelů, užívající Portál k vyhledávání a zakoupení Zboží, je v postavení spotřebitele, a že se na právní vztah vyplývající z Kupní smlouvy se použijí předpisy o ochraně spotřebitele, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tím není dotčena odpovědnost Obchodníka dodržovat další právní předpisy týkající se specifického Zboží (například úprava zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, týkající se reklamy na doplňky stravy a léčivé přípravky, nebo zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, týkající se požadavků na označování volně prodejných léčiv).

4.3.  Recenze

4.3.1.    Obchodník je povinen zdržet se hodnocení E-shopů, a to včetně těch konkurenčních, vlastních nebo spřízněných. 

4.4.  Další práva a povinnosti Obchodníka

4.4.1.    Obchodník není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání Nabídek na Portálu nebo jiných funkcí Portálu za účelem vlastního prospěchu nebo prospěchu třetí osoby, zejména instalovat do zdrojového kódu stránek Portálu softwarové roboty nebo modifikovat XML FEED. Obchodník dále není oprávněn tyto prostředky nabízet nebo poskytovat jiným Obchodníkům, Uživatelům nebo třetím osobám. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn blokovat Obchodníka i další Obchodníky, kteří daný prostředek k ovlivnění funkcí Portálu použijí.

4.4.2.    Obchodník má právo kdykoliv ukončit předávání informací prostřednictvím XML FEEDu bez předchozího informování Provozovatele. Ukončením odesílání XML FEEDu však není ukončen smluvní vztah mezi Obchodníkem a Uživatelem, ani jím nejsou dotčeny povinnosti Obchodníka z Kupních smluv, uzavřených s Uživateli prostřednictvím Portálu před ukončením odesílání XML FEEDu.

4.4.3.    V případě nabízení použitého nebo rozbaleného Zboží je Obchodník povinen tuto skutečnost řádně označit, případně je zařadit do příslušné kategorie pro použité Zboží.

4.4.4.    Obchodník je povinen udržovat své identifikační a kontaktní údaje, zadané v rámci uživatelského rozhraní na Portál, neustále aktuální. V případě porušení této povinnosti může docházet k matení nebo klamání Uživatelů, na základě čehož je Provozovatel oprávněn Obchodníka nebo jeho E-shop dočasně zablokovat.

4.4.5.    Obchodník je povinen neprodleně informovat Provozovatele o jakékoli změně jeho údajů, jako změna názvu E-shopu, změna sídla nebo jiných fakturačních údajů apod. Předmětem registrace je poskytování Služby v souvislosti s konkrétními E-shopy Obchodníka, proto v případě zařazení nového E-shopu je Obchodník tento E-shop samostatně registrovat. V případě, že registrovaný E-shop začne provozovat jiný Obchodník, jedná se o změnu smluvní strany, a nový provozovatel E-shopu je povinen se registrovat ke Službě jako nový subjekt, s výjimkou případů, kdy je přechod práv a povinností na nového provozovatele       E-shopu automatický (zejména prodej závodu dle § 2175 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nebo přeměna obchodní společnosti dle zák. č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev). Provozovatel neodpovídá za škodu, vzniklou Obchodníkovi v důsledku nesplnění informační povinnosti nebo neuzavření Smlouvy dle tohoto článku.

5.     Práva a povinnosti Provozovatele

5.1.  Provozovatel jakožto poskytovatel služeb informační společnosti ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodpovídá za obsah, importovaný Obchodníky na Portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn oprávněnými osobami, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. Tato odpovědnost Provozovatele nemá žádný vliv na oprávnění Provozovatele dočasně nebo trvale odstranit jakoukoli informaci, vloženou Obchodníkem na Portál v případě, že samostatně získá jakékoli podezření z jeho protiprávního charakteru, anebo odmítnout zveřejnění takové informace. Toto oprávnění se vztahuje rovněž na informace, které nejsou svou podstatou protiprávní, ale jsou způsobilé poškodit dobré jméno a zájmy Provozovatele, dalších společností koncernu, jehož součást Provozovatel tvoří, nebo Portálu.

5.2.  Provozovatel je oprávněn zablokovat Obchodníka v případě porušení povinností stanovených těmito Obchodními podmínkami, zejména:

5.2.1.    porušování pravidel pro XML FEED s ohledem na standardizaci a aktuálnost;

5.2.2.    uplatňování rozporuplných podmínek v Kupních smlouvách;

5.2.3.    nabízení Zboží, nacházejícího se v rozporu s právními předpisy, nebo uveřejňování Nabídek s jakkoli jinak protiprávním obsahem;

5.2.4.    dodávání Zboží Uživatelům v rozporu s Kupní smlouvou (kvalita, množství, termín dodání), nebo nedodání Zboží Uživateli z důvodů na straně Obchodníka;

5.2.5.    provádění zásahů do XML FEEDu nebo částí Portálu za účelem ovlivnění výsledků vyhledávání Uživateli nebo využívání nedovolených prostředků ovlivňujících výsledky;

5.2.6.    neprovádění aktualizací identifikačních a kontaktních údajů;

5.2.7.    zasílání nevyžádaných obchodních sdělení Uživatelům nebo porušování povinností při nakládání s osobními údaji;

5.2.8.    zasahování do obsahu recenzí nebo ovlivňování Uživatelů za účelem ovlivnění výsledku recenzí;

5.3.  Provozovatel je oprávněn podmínit zveřejnění údajů o Obchodníkovi, E-shopu nebo Zboží jejich předchozím schválením. V případě, že je informace o Obchodníkovi nebo E-shopu, nebo informace v rámci XML FEEDu uvedena zavádějícím způsobem, nesrozumitelně nebo je zařazena do nesprávné kategorie, je Provozovatel oprávněn informaci náležitým způsobem upravit.

5.4.  Provozovatel neodpovídá za zobrazení Zboží v rámci Nabídek na Portálu v případě, že XML FEED Obchodníka nesplní podmínky XML FEEDu dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek a dle dokumentu Specifikace XML. Provozovatel dále neodpovídá za ztrátu nebo poškození dat, uložených na Portál.

5.5.  Provozovatel je oprávněn vést databázi Obchodníků, obsahující jejich identifikační a kontaktní údaje, a recenzí, udělených Uživateli Obchodníkovi, a tyto zobrazovat na Portálu i po ukončení exportu XML FEEDu Obchodníkem nebo po ukončení smluvního vztahu s Obchodníkem z jakéhokoli důvodu. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

5.6.  Provozovatel je oprávněn informace, uložené Obchodníkem na Portál, poskytnout pro zobrazování na dalších partnerských webech mimo Portál, zejména za účelem propagace Nabídek, a pro vytváření statistik a analýz o online nakupování. Tím nejsou dotčeny povinnosti Provozovatele v oblasti ochrany osobních údajů.

5.7.  Provozovatel je za účelem ověřování cen, dostupnosti zboží a testování průchodnosti systému zasílat Obchodníkům zkušební objednávky jejich Zboží (dále jen „Zkušební objednávka“). Tyto zkušební objednávky nesmí obsahovat údaje, na základě nichž by se Obchodník mohl domnívat, že se jedná o skutečnou objednávku zaslanou Zákazníkem, a na základě ní odeslat zboží a vystavit k němu daňový doklad. Za tímto účelem musí zkušební objednávka obsahovat alespoň nesrozumitelné jméno a adresu. Zkušební objednávka může obsahovat reálnou e-mailovou adresu a telefonní číslo. Obchodník bere na vědomí právo Provozovatele dle tohoto článku, a zavazuje se neuplatňovat nároky z porušení odpovědnosti za nedůvodné neuzavření smlouvy ve smyslu § 1729 občanského zákoníku. V případě, že Provozovatel poruší ustanovení tohoto článku a Zkušební objednávka obsahuje natolik srozumitelné údaje, že Obchodníkovi vznikne v důsledku odeslání zboží dle objednávky nebo zúčtování jeho ceny škoda, odpovídá za tuto škodu Provozovatel.

6.     Finanční podmínky užívání Portálu Obchodníky

6.1.  Registrace Obchodníka a zveřejnění jeho uživatelského profilu je poskytována zdarma.

6.2. Provozovatel má nárok za odměnu za jednotlivá odchozí kliknutí na odkaz na stránky E-shopu zobrazené na Portálu a to ve výši 1,-. Netýká se období poskytnuté v rámci kampaní Zdarma. Provozovatel může poskytnout i trvalou slevu.

6.3. Minimální cena se může po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb průběžně a automaticky měnit, a to zejména za účelem přizpůsobení se aktuálním podmínkám trhu a za účelem zajišťování optimální návštěvnosti pro internetové stránky objednatele. Objednatel může v uživatelském účtu nastavit vyšší odměnu provozovatele za každé kliknutí (vyšší odměnu, než je minimální cena), a to nastavením násobku minimální ceny, což může vést k vyšší návštěvnosti internetové stránky objednatele. V takovém případě náleží provozovateli za každé kliknutí takto zvýšená odměna.

6.4.  Provozovatel je oprávněn zpoplatnit využití dalších nadstandardních funkcí Portálu, přičemž cena je vždy uvedena u příslušné funkce, v sekci Portálu určené pro její zprovoznění.

6.5.  K úhradě jednotlivých zpoplatněných funkcí Portálu je Obchodník povinen odeslat dostatečný objem peněžních prostředků na zvláštní účet, vedený Provozovatelem za tímto účelem, přičemž Provozovatel je povinen evidovat celkovou výši peněžních prostředků každého Obchodníka na tomto účtu (dále jen „Kredit“). Provozovatel je oprávněn z hodnoty Kreditu odečítat hodnotu úhrad jednotlivých Poplatků za užívání Portálu, a to bezprostředně po té, co na úhradu jednotlivého poplatku Provozovateli vznikne nárok. Uhrazené Poplatky za užívání Portálu Provozovatel Obchodníkovi vyúčtuje vždy souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc, a zašle mu fakturu v elektronické podobě na kontaktní e-mail Obchodníka.

6.6.  V případě, že stav kreditu Obchodníka klesne na nulu, nemá tato skutečnost vliv na možnost Obchodníka odesílat XML FEED, Provozovatel však v takovém případě automaticky zruší propojení jeho Nabídek s katalogem Zboží na Portálu. Nabídky Obchodníka jsou po dobu nulového stavu Kreditu na Portálu dostupné pouze pomocí fulltextového vyhledávání, za předpokladu zadání přesného názvu Zboží Uživatelem ve tvaru, v jakém jej uvádí Obchodník. Po doplnění hodnoty Kreditu Provozovatel automaticky obnoví propojení Nabídek Obchodníka s katalogem Zboží na Portálu, přičemž Nabídky Obchodníka jsou na základě toho v katalogu Zboží dostupné z technických důvodů do několika dní.

6.7.  V případě, že Obchodník přestane na Portál odesílat XML FEED, je oprávněn na Provozovateli požadovat vrácení nevyčerpaného Kreditu, nejpozději však do 3 měsíců od jeho posledního uhrazení na účet Provozovatele. Po uplynutí této lhůty je Obchodník povinen Kredit využít k úhradě Poplatků za užívání Portálu.

6.8 Soukromý inzerent má službu zdarma. A následně možnost zvýhodnění ve výpise díky topování na 14 dní (Bronze 29,90, Silver 49,90, Gold 59,90)


7.     Závěrečná ustanovení

7.1.  Práva a povinnosti, těmito Obchodními podmínkami neupravené, se řídí Podmínkami a Zvláštními podmínkami v rozsahu, v jakém nejsou s těmito Obchodními podmínkami v rozporu, a dále obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

7.2.  Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.09.2023.